Kategoria: Kultura, intelekt, człowiek

Opieka nad osobami starszymi

Obowiązkiem każdego dziecka jest dochowanie na starość swoich rodziców. Niestety, ale w dzisiejszych czasach coraz więcej dzieci zapomina o tym obowiązku. Nie jest kwestia tylko i wyłącznie ignorancji. Młodzi ludzie po prostu nie mają czasu, ani odpowiednich warunków, aby zaopiekować

AMERYKAŃSKA TWIERDZA

W re­zultacie twierdza amerykańska, pełna ludzi, którzy są często zachowawczy w sprawach religii, będąc zarazem szowinistami z przekonania, izolacjonista- mi w polityce zagranicznej i konserwatystami w po­lityce gospodarczej, zaczęła wzbierać od podskórnej rewolty przeciw wszelkim przykrym przejawom na­szej niebezpiecznej nowoczesności.Można

W CIĄGU POKOLEŃ

W ciągu zaledwie dwóch po­koleń wiejska protestancka indywidualistyczna kul­tura, panująca jeszcze powszechnie przed pierwszą wojną światową, uległa wielu gwałtownym zmia­nom. Zetknęła się ona z modernizmem w religii, li­teraturze i sztuce, relatywizmem w moralności, rów­nością rasową jako podstawą etyki i stosunków

INTELEKTUALISTA

Intelektualista jako ideolog, który pierwszy spro­wadzał do kraju wszelkie nowości i często przy­spieszał swoim wpływem ich akceptację, rzecz ja­sna, uważany był za tego, który przyczynił się w po­ważnej mierze do zniszczenia otoczki, w jakiej wy­rosła Ameryka, i rzecz jasna, w

TRAGICZNA KLĘSKA

Tragiczna klęska Ameryki, wojna domo­wa jako skutek uległości wobec przekonań dzielą­cych ludzi, wydawała się potwierdzać jeszcze raz pogląd, że lepiej jest żyć bez zbytniej wiary w poli­tyczne abstrakcje i ideologiczne uogólnienia. Ame­rykanie gratulowali sobie umiejętności obchodzenia się bez korzyści płynących

PEWNA IRONIA

We wszystkim tym jest pewna ironia, któ­rej nie umiemy docenić. Oryginalna recepta Ame­rykanów dla świata — o ile obywatele dawnej Ameryki zajmowali się światem — głosiła, że świat powinien wzorować się na Ameryce celem rozwią­zania swoich problemów, to jest zrezygnować

ZABARWIONE WSPÓŁZAWODNICTWO

Nawet te kraje kolonialne, które stanowczo odrzu­cają nasze przywództwo, starają się iść za naszym przykładem, a rzucając wyzwanie potędze Ameryki me przestają podziwiać naszej industrializacji. Ale to współzawodnictwo zostało zabarwione przez ideoogie, których nie podzielamy, i spowodowało skut­ki, jakich nigdy

WIDOCZNA SIŁA

Ale widoczna siła ZSRR, uwienczona wystrzeleniem sputnika i innymi sukcesami w Kosmosie, zachwiała w sposób gwał­towny tym przekonaniem, gdyż Stany Zjednoczone znalazły się w obliczu potęgi materialnej stanowią- nej dla nich trwałe i niezniszczalne wyzwanie. Co więcej, potęga ta bez

POZBAWIENIE CECH

Może to właśnie intelektualista pozbawił nas cech, na których opierała się dawniej nasza. siła. W każdym razie zaczął on coś znaczyć w świecie właśnie wtedy, kiedy zachodziły te wszy­stkie wydarzenia. Jeżeli nie jest właściwie nawet winien, trzeba go mieć na

GDY ZACZNIEMY MYŚLEĆ

Kiedy raz zaczniemy myśleć, nikt nie może gwarantować, jaki będzie wynik poza tym, że z pewnością wiele spraw, celów i instytucji spotka się z potępieniem. Każdy myśliciel zagraża części pozornie stabilnego świata, i nikt nie może dokład­nie przewidzieć, co powstanie

ROZWÓJ CHARAKTERU

W rozwoju in­dywidualnego charakteru, ani w rozwoju historycz­nym problemy nie stają w tak prostej i abstrakcyj­nej formie. Z tej samej przyczyny byłoby bezcelo­we przyjęcie formy, w jakiej stawia się i.e zarzuty, próba obrony intelektu przeciw uczuciom czy charakterowi, czy praktyczności. Intelektu

GWARANCJA CHARAKTERU

Jeśli uważamy umysł nie za niebezpieczeństwo, ale za przewodnika dla uczuć, jeśli nie uważamy go ani za gwarancję charakteru, ani za jego niewątpliwe zagrożenie, jeśli teorię uznajemy za służebną, ale niekoniecznie podporząd­kowaną praktyce czy gorszą od niej, i jeśli nasze