Kategoria: Kultura, intelekt, człowiek

NA TLE DZIEJÓW

Przede wszystkim antyintelektualizm rozpatry­wać należy na tle naszych dziejów religijnych. Nie tylko dlatego, że zawsze istnieje historyczne napię­cie między racjonalizmem i wymogami wiary, cho­ciaż jest to jeden z ważnych problemów ludzkich, ale dlatego, że rozwój myśli współczesnej, zarówno religijnej, jak

PRZEDSTAWICIELE WARSTWY INTELEKTUALISTÓW

Pojawia się on, jak się wydaje, wtedy, kiedy przedstawiciele warstwy in­telektualistów odczuwają rozczarowanie postępami racjonalizmu lub zaczynają wątpić w możliwość ra­cjonalnego uregulowania życia, lub kiedy starają się uciec od rutyny czy apatii lub wyrafinowania, które przynosi cywilizacja. W Ameryce prymity­wizm

PRZEMIJAJĄCY MOTYW

Motyw ten przewija się także w stosunku pisarzy amerykańskich do Indian i Mu­rzynów. Odnajdujemy go w ludowych legendach ludziach Dzikiego Zachodu, jak Daniel Boone, Davy Crockett, a także we współczesnych opowia­daniach z Zachodu i w powieściach kryminal­nych — dotyczy wszystkich tych samotnych

ZAKORZENIENIE W ŚWIADOMOŚCI

Jeżeli ewangelizm i prymitywizm przyczyniły się do zakorzenienia antyintelektualizmu w świado­mości amerykańskiej, środowisko biznesu spowodowało, ze znalazł się on na pierwszym planie myśli amerykańskiej. Od czasów Tocqueville’a każdy, kto interesował się Ameryką, wiedział, że biznes stano­wił potężną przeciwwagę dla działalności

POZA ASPIRACJAMI

Nadzwyczaj wymagające zadania opanowania kontynentu r zbudowania na nim przemysłu odcią­gały ludzi od zajęć, w których zyski i zaszczyty były mniej pewne. Nie idzie tylko o to: biznes w Ameryce w okresie bujnego rozwoju pobudzał me tylko chciwość i żądzę

SZARY OBYWATEL

Mogłoby się wyda­wać, że szary obywatel USA postawił sobie za cel zbudowanie społeczeństwa, które pokazałoby świa­tu, jak wiele można osiągnąć bez literatury i nauki, czy dokładniej społeczeństwa, w którym literatura,nauka zostałyby ograniczone do elementarnych rozmiarów, dostępnych przeciętnemu obywatelowi. Dlatego na

PIOSENKA A ŻYCIE

Zjawisko to spe­cjalnie rzuca się w oczy w dziedzinie wychowania. Amerykański system oświaty może pod wieloma względami zyskać uznanie, ale — jak sądzę — nie ma innego kraju na świecie, w którym poważne sta­nowiska w dziedzinie oświaty znajdowałyby się, jak

WYJAŚNIENIE RÓŻNICY

Chciałbym zacząć od wyjaśnienia różnicy między piosenką a jazzem. W „prawdziwym” jazzie, takim, jak rozumieją to pojęcie koneserzy, zarówno wyko­nawcę, jak słuchacza interesuje przede wszystkim sama muzyka. Ceni się oryginalność i pomysłowość przy improwizacji, a także jakość instrumentacji i rytm.

PODOBNY KONTRAST

Podobny kontrast do tego, jaki istnieje między szczerym muzycznie jazzem a muzyką po­pularną, którą można porównać do lury, występuje także między szczerością songów bluesowych (blu­esy są głównym źródłem inspiracji jazzu) a lurą, jaką są słowa popularnych piosenek. Słowa praw­dziwych songów

STOSOWANIE ROZRÓŻNIEŃ

Uczono nas, i słusznie, dużej oględności przy sto­sowaniu rozróżnień rasowych. Dlatego też postaram się udowodnić, że różnicę między (głównie murzyń­skimi) bluesami a (głównie pisanymi przez białych) popularnymi piosenkami rozrywkowymi można w sposób zadowalający wytłumaczyć bez argumen­tów „rasowych”. Bluesy wywodzą się

W WARUNKACH KULTUROWYCH

Pamiętając o tych warunkach kul­turowych i ekonomicznych, pozwolę sobie powtó­rzyć tezy mego opracowania, tym razem przy zasto­sowaniu terminologii ogólnej semantyki: bluesy ma­ją tendencje ekstensywne, natomiast piosenki starają się być głęboko, wręcz patologicznie inten­sywne.Może twierdzenie moje stanie się bardziej prze­konywające, gdy

ILUSTRACJA STWIERDZEŃ

Bogatą ilustracją stwierdzeń Johnsona w People in Quandaries jest sposób ustosunkowania się piosenek do miłości. Najpierw, w okresie oczekiwania na miłość, ob­serwuje się posunięte do najwyższych granic nie­realne idealizowanie obiektu przyszłych uczuć. W wyobraźni chłopca (lub dziewczyny) powstaje wymarzony ideał, którego